مفید بودن گوشت خام برای گربه ها( گربه سانان)

198
همانطورکه میدانیدگربه ها(گربه سانان) درردیف اول جدول غذایی قرارگرفته اندگوشتخوارمطلق اندوبدون گوشت زنده نمیمانندازآنجایی که میدانیم گربه هازیادبه خوردن آب آشامیدنی عادت ندارندبه این دلیل است که آب بدنشان راازگوشت خام تامین میکننداین یکی ازدلایل مفیدبودن خام خواری درآنهاست!اگرنگران انگل موجوددرگوشت هستیدمیتوانیدآن رابه صورت منجمدشده دربیاوریدبخصوص برای حیواناتی که درشهرهستندوفعالیت بیشتری دارندگوشت خام برای آنهاهزارمرتبه مفیدترازپخته است!
helenrose110 349 دنبال کننده
pixel