گزیده صحبت های دکتر یحیی علوی پیرامون دیجیتال مارکتینگ

528

با گسترش روزافزون حوزه دیجیتال و ورود آن به کسب کارهای مختلف و حذف رویه های پیشین، دانستن اطلاعات کافی و کاربردی از اصول بازاریابی در حوزه دیجیتال برای صاحبان هر کسب و کار با رویکرد ایجاد یا بهبود ضروری می باشد، چراکه تفاوت های آشکاری در بازاریابی آنلاین وجود دارد؛ به عنوان مثال در فروش آنلاین قدرت مشتری چندین برابر فروش حضوری هست زیرا بسیاری از مهارت های فروشنده از فرآیند فروش حذف می گردد.