دستبند به جای مناظره

96

پشت پرده مظلوم نمایی های اتباع احمد بصری درباره دستگیری احمد میرعرب، کسی که ادعای مناظره با شاگردان آیت الله حسینی قزوینی را داشت!