اهنگ محلی زیبای (سفر) تقدیم عزیزان دل

964
اهنگ کردی محلی سفر تقدیم عزیزان دل با صدای جاودانه ی محمدتبادکانی تقدیم شما عزیزان کاری از گروه موفق اوای دلنشین در مجلس خاندان محترم اسفری تبادکان
pixel