سیستم مالیاتی امریکا از چه فرمولی پیروی می‌کند؟

114

سیستم مالیاتی امریکا چه فرمولی دارد؟ پاسخ این سوال را با یک مثال جذاب تماشا کنید.