آموزش نرم افزار متلب MATLAB 19 دوره سرا

262

همان طور که می دانید، هر عدد مختلط (complex number) به صورت A+Bi نوشته می شود که A بخش حقیقی و B بخش موهومی عدد مختلط است. نماد i به صورت رادیکال 2 عدد 1- تعریف می شود : i=−1−−−√

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده