پیشروی سیل به سمت خوزستان

2,423

پیشروی سیل به سمت خوزستان و آخرین وضعیت اروندکنار خرمشهر آبادان جزیره مینو تا ساعت ۲۳ دوشنبه ۵ فروردین ۹۸