محاسبه آزیموت در COGO

1,645

محاسبه آزیموت به کمک زیر برنامه COGO در برنامه Land Star در گنترلر GPS Rover