سرپرست زندانهای خوزستان:افتتاح زندان آبادان در سال جاری

164

بروجنی سرپرست زندانهای خوزستان در بازدید زندان آبادان ، روند اجرای اولویتهای ده گانه سازمان زندانها در این مجموعه کیفری را مورد بررسی قرار داد.وی در این بازدید بصورت جداگانه با کارکنان و زندانیان دیدار و توصیه های لازم را برای اجرای کیفی رسالت اصلاحی تربیتی زندانبانی ابلاغ کرد.حمزه بروجنی همچنین از افتتاح زندان آبادان در سال جاری خبر داد.