عملکرد معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه تحکیم بنیان خانواده

74

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه تحکیم بنیان خانواده- از مرداد 1396 تا شهریور1397

آشغال های دوست داشتنی
%87
کارگردان: محسن امیریوسفی مدت زمان: یک ساعت و 25 دقیقه
آشغال های دوست داشتنی