آواتار - افسانه کورا: قسمت ششم

3,160

این سری از مجموعه آواتار: افسانه کورا شامل فصل های چهارم، پنجم و ششم کتاب دوم اوهام، با عنوانهای "جنگ داخلی بخش دوم"، "جنگ محافظان شهر" و "فریب" است.

شهروز
شهروز 17.6 هزار دنبال کننده