پارک فناوری پردیس موفق در جذب نخبگان خارج از ایران

83

برنامه «همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور» در قالب حمایت از انجام دوره های علمی و تحقیقاتی همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت های دانش بنیان، تعریف پروژه های فناوری کوتاه و بلندمدت، برگزاری سخنرانی و کارگاه های تخصصی به ارتباط موثر ما بین متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری کند.