اقتصاد نفتی یا منهای نفت ..؟؟

136

در نهایت از درآمد حاصل فروش نفت هزینه های شرکت های دانش بنیان و استارتاپی تامین می شود ولی از طرفی هزینه های ایجاد موقعیت شغلی تا حد بسیار زیادی کاهش پیدا می کند و فضای اشتفال توسعه پیدا میکند.

اوبار
اوبار 75 دنبال کننده