کل رایة ترفع قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت

1,760

مقایسۀ قیام های طاغوتی با قیام زید و تشابه آن با انقلاب اسلامی ایران