ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون

1,269
مدرس:اسماعیل عیوضی در این ویدئو آموزشی ضرایب همبستگی معرفی می شود و ویژگی های آن مورد بررسی قرار میگیرد. و سپس نحوه محاسبه آن در نرم افزار spss شرح داده می شود. برای دریافت مجموعه آموزش آمار و احتمال می توانید به سایتwww.spss-pls.com مراجعه نمایید. انجام امور آماری و تجزیه و تحلیل داده ها: عیوضی 09351323950
pixel