دولت آمریکا تهديدي جدي براي ثبات منطقه و جهان

744
دولت آمريكا با استفاده ابزاري از ظرفيت اقتصادي، مالي و نظامي خود به تهديدي جدي براي ثبات منطقه و جهان تبديل شده است
pixel