نگاهی نو و کامل به خلقت(3)؛ روش شناسی - تدبیر امر

281
سلسله مباحث سیر_خلقت_حضرت_آدم_ع سخنران: دکتر کیوان مجیدزاده جلسه_سوم: روش شناسی - تدبیر امر
pixel