زنای حاکم وهابی در تلویزیون

883
عالم وهابی : اگر حاکم شرع روزی نیم ساعت در تلوزیون زنا کند و خرم بخورد باید از او دفاع کنید!!!
pixel