پشت صحنه ساخت مستندهای تلویزیونی

204

پشت صحنه ساخت مستندهای تلویزیونی اززندگینامه بزرگان ،اساتید با شکلی متفاوت اساتیدی که عاشقانه از جان مایه گذاشتند