شکار میگهای اسکورت هلیکوپتر ژنرال ماهرعبدالرشید درتاریخ 20 نوامبر 1982

107

شکار میگهای اسکورت هلیکوپتر ژنرال ماهرعبدالرشید درتاریخ 20 نوامبر 1982 توسط تامکتهای ایران. این خاطره توسط خلبان هلیکوپتر عراقی حامل این ژنرال عنوان شده است

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 8.2 هزار دنبال کننده