دنیای بدون HR (منابع انسانی) را تصور کنید!!!!!!

1,194

تصور دنیای بدون منابع انسانی غیرقابل تصور است. در این ویدئو مدیران عامل شرکت های بزرگ نقطه نظرات خود را از اهمیت بسیار زیاد منابع انسانی بازگو می کنند. دیدن این ویدئو را به کلیه مدیران و صاحبان کسب و کار پیشنهاد می کنیم.