شکم کرانچ با دستگاه

5,316

عضلات اصلی : راست شکمی - عضلات کمکی : مایل خارجی و داخلی ،مورب شکمی *شرایط خاص دریافت برنامه تغذیه و تمرین از طریق وب سایت www.vipfitness.ir

Vipfitness
Vipfitness 46 دنبال کننده