11 پنالتی که مسی آن ها را از دست داده است

7,837

بازیکنان بزرگ، حتما پنالتی زن های بزرگی نیستند و این قاعده در مورد مسی هم وجود دارد. ستاره ای که 11 بار اخیر، پشت پنالتی های مهمی ناکام شده است.

21
21 312 دنبال کننده