طرح برگزیده وایز:آموزش بازبان اشاره

583

یکی دیگر از پروژه های برنده نشست جهانی وایز “سونا لتراس” است. ابتکار این برنامه، آموزش خواندن و نوشتن به دانش آموزان ناشنواست. ببینیم چگونه مرکز توسعه فن آوری ها در شیلی، مکزیک و آرژانتین این برنامه را اجرا می کند؟ www.RandD.ir