دقایقی با کلاس دومی های میزان (قسمت دوم)

235

این دبستان از همان ابتدا با این شیوه ی نوین و با حرف هایی تازه که نشأت گرفته از علم و تجربه و تدبیر مربّیان و طرّاحان آموزشی خویش بود کار خود را آغاز نمود و موفّق شد الگویی مناسب را در عرصه ی عمل ارائه کند که به اذعان بسیاری از مخاطبان ، نتایجی خیره کننده به همراه داشته است .