مباحث ویژه 2 - جلسه 11 ( آموزش Word Embeddings - روش word2Vec)

1,975
در این جلسه با روش word2vec برای آموزش word embedding آشنا شدیم. -Word2Vec - Skip-grams - Problems with softmax classification - Negative Sampling -
pixel