تیزر تبلیغاتی بد !

109
یکی از بدترین تیزرهای تبلیغاتی که تا کنون دیده ام
pixel