منطقه ای از ایران که مردمانش نمیدانند نام وطنشان چیست!

558

مستندی کوتاه به روایت طیبه دختر 17 ساله ای است که در محروم ترین مناطق جنوب کرمان زندگی می کند. در سینمامارکت تماشا کنید. http://cmmt.ir/4XR