تمرین های PHP - مرحله easy

4
تمرین های PHP - مرحله easy کد: https://gist.github.com/amirshnll/0049790519d46cb305345e46f3025f47 لیست تمرین هایی که در این ویدیو حل شد : https://edabit.com/challenge/6cy4ZoxMggJNCBjEa https://edabit.com/challenge/4uEox3w945f8skbwN https://edabit.com/challenge/uXkJxdBwE3AA7ww8w https://edabit.com/challenge/CHvqoJec87KcpXzm6 https://edabit.com/challenge/fRwYWypcJv2Wh2wuS https://edabit.com/challenge/YzEBRZsefZpWdgvPv https://edabit.com/challenge/6KoodWTcxo87SFpv6 https://edabit.com/challenge/WGGbqecYMAEAkuTwR https://edabit.com/challenge/3iiu7oo5EgNrYuXKn https://edabit.com/challenge/mhHNdTvC2WSrPHqRh https://edabit.com/challenge/pmbYjCjmbRiJMg2Gk
Amir Shokri 17 دنبال کننده
pixel