گفتار 54 ” فهم هستی “- شگفتی های آب در عالم

102
همه ذرات وجود در کار آگاهی و تسبیح عظمت هستی سازند.
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel