تحول دیجیتال در سطح ملی: به سوی ایران دیجیتال

71
سخنرانی دکتر مهدی شامی زنجانی در نشست «ایران دیجیتال» در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
pixel