گرامر کاربرد حرف اضافه by

86
در این ویدیو کاربرد حرف اضافه کلمه by در زبان انگلیسی توضیح داده شده است.
pixel