رادیو مهرآوا: همدلی از جنس رمضان

186

گویندگان: فاطمه ضرغام، فرهود برومند، مرضیه جعفری؛ ادیتور: عاطفه اله بخشی؛ کاری از رادیو مهر آوا