آشنایی با دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان

412
در این ویدئو با اقدامات و فعالیت های دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان آشنا خواهید شد.
pixel