گفتار 77 ” خوشبخت ترین مردم “

35
خوشبخت ترین مردم آنهایی هستند که فهمیده اند و بدبخت ترین مردم احمقانند !
pixel