گفتار هفتاد و هفتم ” خوشبخت ترین مردم “

30

خوشبخت ترین مردم آنهایی هستند که فهمیده اند و بدبخت ترین مردم احمقانند !