مباحث ویژه 2 - جلسه 20 (سیستم توصیه گر - style transfer)

1,317
در این جلسه یک روش سیستم توصیه گر (recommender systems) کتاب را بررسی کرده و در کراس پیاده سازی کردیم. در ادامه این جلسه مقدمات style transfer با شبکه های عمیق بیان شد.
pixel