ترامپ احمق

342

هر که با ما در افتااااد...ور افتاد عامو