مسیر برتر شبکه آموزش 24 بهمن 96 دین و زندگی کنکور

205

24 بهمن ماه 96 برنامه مسیر برتر شبکه آموزش میزبان دکتر سید هادی سرکشیک زاده بود و در این جلسه دکتر سرکشیک زاده به حل تست و توضیح نکات دروس 7 تا 9 پایه دوم پرداخت