گفتگوی تلفنی رئیس اتاق بازرگانی آبادان در خصوص ممنوعیت اجاره کارت های بازرگانی

98

گفتگوی تلفنی رئیس اتاق بازرگانی آبادان در خصوص ممنوعیت اجاره کارت های بازرگانی