مزایای پیجر فراخوان

872
به تعداد کمتری گارسون نیاز می باشد. جذب مشتری و افزایش بازده کاری گارسون ها مدیریت آسانتر زمانبندی گارسون ها ارائه خدمات به صورت VIP برای مشتری بسیار مفید برای رستوران های بزرگ و میزهای خارج از سالن محلی برای جسباندن برچسب جهت تبلیغات و منوی رستوران شرکت ژرف آمایش صدرا نماینده رسمی فروش پیجر فراخوان گارسن و مشتری 09391136923 pagerjhas@www.jhas.biz
pixel