پروفسور دکتر محسن رنانی : توسعه انسان توانمند می خواهد نه دانشمند

576

استودیو الفبا (۳) توسعه، انسان توانمند می خواهد نه دانشمند دکتر محسن رنانی (۲۸ فروردین ۱۳۹۷)