معرفی «اولین دوره پاییزی متاآنالیز (فراتحلیل»

1,728
آمارافزار (دکتر کشتکار) 50 دنبال‌ کننده
1,728 بازدید
اشتراک گذاری
گزارش تخلف

امروزه مطالعات پژوهشی ثانویه و در راس آنها، مطالعات مرور سیستماتیک، از اهمیت بسیار زیادی در تولید قویترین شواهد علمی برخوردار است. امروزه یادگیری و کسب مهارتهای مربوط به طراحی، اجراء، تحلیل آماری و نگارش این مطالعات، قویا توصیه میگردد. متاآنالیز یا فراتحلیل، روش کمی یا آماری ترکیب مطالعات پژوهشی در مرورهای سیستماتیک بوده و در این دوره آموزشی، مبانی و راهکارهای عملی آن آموزش داده میشود.

pixel