5 - فعال کردن soft-delete

73

فعال کردن soft-delete : اصلا soft-delete چی هست : میتوانید رکورد را بدون پاک کردن حذف کنید و قابل بازیابی باشد

كریم قادری 5 دنبال کننده
pixel