چرا آمدم آموزش حسابداری!!!؟

129

اهمیت دانش حسابداری برای کارفرما لازم تر از حسابدار می باشد. صحبتهای جالب این مدیر جوان را در این خصوص ببینید!!!