تصویربرداری هوایی مانور امداد و نجات حوادث جاده ای استان یزد

427

تصویربرداری هوایی SAT DRONE تصاویر زمینی و تدوین:رضا بابایی کاری از روابط عمومی راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد