سرود شکست آمریکا در طبس

455

سرود عاشقان ولایت در مورد شهید منتظر قائم و شکست آمریکا در صحرای طبس با شعر محمدصادق آتشی