جوانان حلّال چهل ساله ی مشکلات

98

حضرت آیت الله خامنه ای: «بعضی اینها را درک نمیکنند، نقش جوانها را در آیند ه ی کشور بلکه در حال حاضرِ کشور، درست مورد توجّه قرار نمیدهند. بعضی ها حتّی سعی میکنند وانمود کنند که جوانها مشکل کشورند یا حتّی کاری بکنند که جوانها را تبدیل کنند به مشکل کشور؛ بنده بعکس معتقدم جوانها راه حلّ مشکلند، نه مشکل.» ۱۳۹۷/۰۷/۱۲