محمدرضا عشقی - تولید سموم کشاورزی - 5 شهریور ماه 98

77

آقای عشقی فعالیت ایشان تولید کننده سموم کشاورزی ازشهر تهران هستن. برای گسترش کار خود نیازمند 800 میلیون تومان سرمایه دارد با دوره بازگشت 1ساله هستن.

میدون
میدون 541 دنبال کننده