حماسه سازان لشکر33المهدی(عج) پادگان امام خمینی

123

رزمندگان گردان ابوذرلشکر33المهدی(عج) اعزامنیروهای عملیاتی به منطقه شلمچه